miyako.pro

Broker Spread Overlay v2.0

This is for displaying a price line showing the spread difference of brokers such as 1broker.com or trading212.com where price is different than actual price. It may also be used as an ask line.

Version 2 is well featured with a toggle for JPY pairs. As well as 5 different traditional charts: Candlesticks , Heikenashi, Renko, Western Bar, Area.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn profits, please donate.
- PayPal: ma.spencer@gmx.com
- Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X

Todo:
- linebreak
- kagi
- point and figure
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Coded by: Matthew Spencer
// If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
// Paypal: ma.spencer@gmx.com
// Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
// "If I die in the land of the dead, will I be sent to the land of the dead again?"
study("Broker Spread Overlay v2.0", overlay=true)

separator = input(defval="Spread", title="---", type=string)
oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Pips")
jpyToggle = input(type=bool, defval=false, title="JPY Pips")
separator1 = input(defval="Chart", title="---", type=string)
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
candleToggle = input(type=bool, defval=false, title="Candlesticks")
heikenashiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Heikinashi")
renkoToggle = input(type=bool, defval=false, title="Renko")
renkoSize = input(defval=5, type="integer", title="Renko ATR")
barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Bar")
areaToggle = input(type=bool, defval=false, title="Area")

oneOpen = open + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneHigh = high + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneLow = low + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneClose = close + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)

heikenashiOpen = security(heikenashi(tickerid), period, open) + oneSpread
heikenashiHigh = security(heikenashi(tickerid), period, high) + oneSpread
heikenashiLow = security(heikenashi(tickerid), period, low) + oneSpread
heikenashiClose = security(heikenashi(tickerid), period, close) + oneSpread

renkoOpen = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, open)
renkoHigh = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, high)
renkoLow = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, low)
renkoClose = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, close)

linecolor = open < close ? green : red
linecolor2 = open < close ? blue : maroon
renkocolor = renkoOpen < renkoClose ? teal : orange


plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", color=linecolor, style=areabr, linewidth=2, trackprice=true, transp=100, editable=false)
plot(areaToggle ? oneClose:na, title="Area", color=teal, style=areabr, linewidth=2, trackprice=false, transp=75, editable=true)
plotcandle(renkoToggle ? renkoOpen:na, renkoToggle ? renkoHigh:na, renkoToggle ? renkoLow:na, renkoToggle ? renkoClose:na , title='Renko', color = renkocolor, wickcolor=black)
plotbar(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Bar', color = linecolor)
plotcandle(candleToggle ? oneOpen:na, candleToggle ? oneHigh:na, candleToggle ? oneLow:na, candleToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plotcandle(heikenashiToggle ? heikenashiOpen:na, heikenashiToggle ? heikenashiHigh:na, heikenashiToggle ? heikenashiLow:na, heikenashiToggle ? heikenashiClose:na , title='Heikenashi Candles', color = linecolor2, wickcolor=black)

Ý tưởng liên quan