miyako.pro

Broker Spread Overlay v2.0

This is for displaying a price line showing the spread difference of brokers such as 1broker.com or trading212.com where price is different than actual price. It may also be used as an ask line.

Version 2 is well featured with a toggle for JPY pairs. As well as 5 different traditional charts: Candlesticks , Heikenashi, Renko, Western Bar, Area.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn profits, please donate.
- PayPal: ma.spencer@gmx.com
- Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X

Todo:
- linebreak
- kagi
- point and figure
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Coded by: Matthew Spencer
// If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
// Paypal: ma.spencer@gmx.com
// Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
// "If I die in the land of the dead, will I be sent to the land of the dead again?"
study("Broker Spread Overlay v2.0", overlay=true)

separator = input(defval="Spread", title="---", type=string)
oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Pips")
jpyToggle = input(type=bool, defval=false, title="JPY Pips")
separator1 = input(defval="Chart", title="---", type=string)
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
candleToggle = input(type=bool, defval=false, title="Candlesticks")
heikenashiToggle = input(type=bool, defval=false, title="Heikinashi")
renkoToggle = input(type=bool, defval=false, title="Renko")
renkoSize = input(defval=5, type="integer", title="Renko ATR")
barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Bar")
areaToggle = input(type=bool, defval=false, title="Area")

oneOpen = open + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneHigh = high + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneLow = low + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)
oneClose = close + (jpyToggle ? oneSpread * 100 : oneSpread)

heikenashiOpen = security(heikenashi(tickerid), period, open) + oneSpread
heikenashiHigh = security(heikenashi(tickerid), period, high) + oneSpread
heikenashiLow = security(heikenashi(tickerid), period, low) + oneSpread
heikenashiClose = security(heikenashi(tickerid), period, close) + oneSpread

renkoOpen = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, open)
renkoHigh = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, high)
renkoLow = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, low)
renkoClose = security(renko(tickerid, "open", "ATR", renkoSize), period, close)

linecolor = open < close ? green : red
linecolor2 = open < close ? blue : maroon
renkocolor = renkoOpen < renkoClose ? teal : orange


plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", color=linecolor, style=areabr, linewidth=2, trackprice=true, transp=100, editable=false)
plot(areaToggle ? oneClose:na, title="Area", color=teal, style=areabr, linewidth=2, trackprice=false, transp=75, editable=true)
plotcandle(renkoToggle ? renkoOpen:na, renkoToggle ? renkoHigh:na, renkoToggle ? renkoLow:na, renkoToggle ? renkoClose:na , title='Renko', color = renkocolor, wickcolor=black)
plotbar(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Bar', color = linecolor)
plotcandle(candleToggle ? oneOpen:na, candleToggle ? oneHigh:na, candleToggle ? oneLow:na, candleToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plotcandle(heikenashiToggle ? heikenashiOpen:na, heikenashiToggle ? heikenashiHigh:na, heikenashiToggle ? heikenashiLow:na, heikenashiToggle ? heikenashiClose:na , title='Heikenashi Candles', color = linecolor2, wickcolor=black)

Ý tưởng liên quan

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter