Grzechu789

Current vs. Average price performance (daily and weekly)

This indicator is to be used only by the values it gives back, don't use the lines.

In "current week days" choose number of days that already BEGAN this week (ex. on Wednesday type 3)

Green1 - Current Daily Range
Orange1 - Average Daily Range
Green2 - Current Weekly Range
Red1 - Average Weekly Range

Orange2 - Today's price movement compared to the average daily price movement (in percentage)
Red2 - This week price movement compared to the average weekly price movement (in percentage)

By these values you can check how price performed today and this week in comparison to the average daily and weekly values - you can check with some probability if the movement is already exhausted or price can do some more action.
Phát hành các Ghi chú: Updated calculations.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?