Phi-Deltalytics

Altcoin vs. BTC Season

Using BTC dominance to identify BTC vs. Altcoin season.

Blue: BTC season
Gray: Altcoin season
Green: Altcoin at support - entry with good risk/reward
Red: Potential BTC downside risk


🔥🔥🔥
Check out my 2023 Bitcoin Outlook:
phidelta.substack.com/p/2023-bitcoin-outlook
- Alarming Macro Conditions
- Missing Cycle Recovering Signs
- Bearish Institutional bias
- Heated BTC-Margined Futures Speculation

🔥🔥🔥
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?