prim3associat3s

PRIME - R.o.c.M Ind. W/ Trends

This experimental script is a variant of a model that allows a separate indicator window to be opened, revealing data for on balance volume , rsi , consumer commodity index and momentum indications. By use of the settings key, you can change the parameter of the source input as well as the desired lengths. After data compilation, the indicator will automatically draw any trend lines applicable to what is presented. The additional code is an attempt to allow the system to apply pivot points for alerts within the indicator itself.


Disclaimer:


Trading success is all about following your trading strategy and the indicators should fit within your trading strategy, and not to be traded upon solely

The script is for informational and educational purposes only. Use of the script does not constitute professional and/or financial advice. You alone have the sole responsibility of evaluating the script output and risks associated with the use of the script. In exchange for using the script, you agree not to hold the publishing TradingView user liable for any possible claim for damages arising from any decision you make based on use of the script
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?