joshuuu

Hourly Ranges @joshuuu

This indicator creates a statistic to track the average range per hourly candle.
Distribution for bullish candles is the range between open to high.
Manipulation for bullish candles is the range between open to low.
Distribution for bearish candles is the range between open to low.
Manipulation for bearish candles is the range between open to high.

It has the option to filter specific days to see if price behaves differently depending of the day of the week. monday in the menu is 2, tuesday number 3, wednesday number 4, ...
It has the option to show the range in pips (for forex) or points (for indices).

One can use that data to find the hour with the biggest range to try to catch the greatest range.

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?