ceyhun

Chaloke System Strategy

ceyhun Cập nhật   
Chaloke System Strategy
This is a trend indicator
Atr and 3 moving averages are used
Short 9-day moving average,Medium 15-day moving average,Calculated with a long 24-day moving average.
Atr period : 5


Sht,Mid, Lng calculation method is different

Buying Strategy
long = crossover(Sht,Mid) and close > Sht

Selling Strategy
short = crossunder(Sht, Lng ) or close < Lng

Buy should be done when the barcolor turns green
Sell ​​should be done when barcolor is red
When the barcolor is black, there may be change.
Phát hành các Ghi chú:
bugs fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?