EmilianoMesa

Odd Bars Emiliano Mesa

Simple code which will find and highlight big price movements in a small period of time. This price movements will usually have an opposite reaction of the same size.

Use this indicator under your own risk.

Emiliano Mesa
Phát hành các Ghi chú: Moving Average was added
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận