alexgrover

Adaptive Least Squares

An adaptive filtering technique allowing permanent re-evaluation of the filter parameters according to price volatility . The construction of this filter is based on the formula of moving ordinary least squares or lsma, the period parameter is estimated by dividing the true range with its highest. The filter will react faster during high volatility periods and slower during low volatility ones.

High smooth parameter will create smoother results, values inferior to 3 are recommended.

You can easily replace the parameter estimation method as long as the one used fluctuate in a range of , for example you can use the efficiency ratio

ER = abs(change(close,length))/sum(abs(change(close)),length)

Or the Fractal Dimension Index , in fact any values will work as long as they are rescaled ( stoch (value,value,value,length)/100)

For any suggestions/questions feel free to send me a message :)


Patreon: www.patreon.com/alexgrover

Become a Patreon and get access to exclusive technical indicators!

You can also check out some of the indicators I made for luxalgo : www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?