SteynTrade

JSE Wyckoff Wave Volume Code

SteynTrade Cập nhật   
// The Stock Market Institute (SMI) describes an propriety indicator the "SMI Wyckoff Wave" for US Stocks. This code is an attempt to make a Wyckoff Wave for the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
// The JSE Wyckoff Wave is in a separate code. This is the code for the volume of the wave. Please see code for the JSE Wyckoff Wave which goes with this indicator.
//
// The Wave presents a normalized price for the 10 selected stocks (An Index for the 10 stocks).
// The theory is to select stocks that are widely held, market leaders, actively traded and participate in important market moves.
// This is only my attempt to select 10 stocks and a different selection can be made.
// I am not certain how SMI determine their weightings but what I have done it to equalize the Rand value of the stock volumne so that moves are of equal magnitude.
// The then provides a view of the overall condition of the market and volume flow in the market.
//
// I have used the September 2018 price to normalize the stock price for the 10 selected stocks based. The stocks and weightings can be changed periodically depending on the performance and leadership.
//
// Please, let me know if there is a better work around this.

The stocks and their weightings are:
"JSE:BTI"/0.79
"JSE:SHP"/2.87
"JSE:NPN"/0.18
"JSE:AGL"/1.96
"JSE:SOL"/1.0
"JSE:CFR"/4.42
"JSE:MND"/1. 40
"JSE:MTN"/7.63
"JSE:SLM"/7.29
"JSE:FSR"/8.25
Phát hành các Ghi chú:
This is an update of the previous version published in 2018 as V1.0. The indicator is for the Johannesburg Stock Exchange (JSE) stocks.
The Stock Market Institute (SMI) describes a propriety indicator the "SMI Wyckoff Wave" for US Stocks. This code is an attempt to make a Wyckoff Wave for the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
The JSE Wyckoff Wave is in a separate code. This is the code for the volume of the wave.
The Wave presents a normalized price for the 10 selected stocks (An Index for the 10 stocks).
The theory is to select stocks that are widely held, market leaders, actively traded and participate in important market moves.
This is only my attempt to select 10 stocks and a different selection can be made.
I am not certain how SMI determine their weightings but what I have done it to equalize the Rand value of the stock volume so that moves are of equal magnitude.
The then provides a view of the overall condition of the market and volume flow in the market.

I have used the 13 November 2020 price to normalize the stock price for the 10 selected stocks based. The stocks and weightings can be changed periodically depending on the performance and leadership.

Please, let me know if there is a better workaround for this.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan