JacobAmos

ROC Tide

Adds some depth to the traditional rate of change (ROC) indicator. Instead of just having one ROC line with a single lookback period, this takes a minimum lookback period, n, and plots 20 ROC lines with lookback periods of n, 2n, 3n, ..., 20n. These lines will appear green when greater than zero, red when less than zero, and yellow when equal to zero by default.

Then it plots the average of those 20 ROC's as a yellow filled area so as to make it easier to see where the balance (or "tide") of the ROC waves are located.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?