exlux99

3 RSI 6sma/ema ribbon crypto strategy

This is a very efficient swing trading strategy designed for crypto long timeframes like 2h+.

Initially we have 3 RSI .

AFter that we use them as source for 6 SMA / EMA for each RSI , 5, 30, 50, 70, 90, 100. With those we create a ribbon that we are going to use in order to check the direction of the trend.

Rules for entry:
For long : if either all the SMA /EMA's from the 2nd RSI are telling us to go long, or all the all SMA /EMA's from the 3rd rsi are telling us to go long F
For short : if either all the SMA /EMA's from the 2nd RSI are telling us to go short, or all the all SMA /EMA's from the 3rd rsi are telling us to go short

We exit when we get an opposite condition than the entry one.

Caution: this strategy has no risk management inside, so use it with caution. If you have any questions , let me know !

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?