DiZer

Colored BB (sma 21) + Double MA (ema 8, ema 200)

Colored Bollinger Bands ( SMA 21), Fast EMA 8, Slow EMA 200
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="BB color + MA", shorttitle="BB color + MA", overlay=true)
src = input(title="Source", type=source, defval=close)

//Bollinger Bands
lenb = input(21, title="Period Bollindger Bands")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=5)

atype = (1)
ccm = input(true,title="Change Bollinger Basis color")
ccf = input(true,title="Change Bollinger Background color")
ccmf = input(true,title="Change EMA fast color")
ccms = input(true,title="Change EMA slow color")


basis = sma(src, lenb)
dev = mult * stdev(src, lenb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
pb1 = plot(upper, color=red, transp=0)
pb2 = plot(lower, color=green, transp=0)

//Multi МА
emab1 = ema(src, lenb)
emab2 = ema(emab1, lenb)
emab3 = ema(emab2, lenb)
temab = 3 * (emab1 - emab2) + emab3
avg = atype == 1 ? sma(src,lenb) : atype == 2 ? ema(src,lenb) : atype == 3 ? rma(src,lenb) : temab
outb = avg
ma_up = outb >= outb[mult]
ma_down = outb < outb[mult]
colMA = ccm ? ma_up ? green : ma_down ? red  : blue : blue
colB = ccf ? ma_up ? yellow : ma_down ? #F6CEEC  : yellow : yellow
fill(pb1, pb2, color=colB,title="Bollinger Bands Background",transp=75)
plot(outb, title="Basis", style=line, linewidth=3, color = colMA, transp=0)

//EMA
lenFast = input(8, minval=1, title="Fast EMA")
lenSlow = input(200, minval=1, title="Slow EMA")
emaFast = ema(src, lenFast)
emaSlow = ema(src, lenSlow)

//Fast EMA Final Color Rules
colEmaFast = ccmf?(emaFast>emaFast[1])?green:(emaFast<emaFast[1])?red:green:blue
colEmaSlow = ccms?(emaSlow>emaSlow[1])?lime:(emaSlow<emaSlow[1])?#8A0829:black:orange
plot(emaFast, title="Fast EMA", style=line, linewidth=2, color=colEmaFast,transp=60)
plot(emaSlow, title="Slow EMA", style=line, linewidth=4, color=colEmaSlow,transp=0)

Bình luận

La EMA 200 falla por casi 300 dolares en 24H
+3 Phản hồi