jbritton001

Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] added Alerting + webhook

jbritton001 Cập nhật   
A modified version of Squeeze Momentum Indicator visualizing on Price Chart.

author: @LazyBear, modified by @KivancOzbilgic, and by @dgtrd

I took in all of the information as the script below is based on the V2 Script that @LazyBear posted and then added Alerting based on the math and the conditions that @dgtrd added.

Per the description here:
The Squeeze Indicator measures the relationship between Bollinger Bands and Keltner's Channels to help identify consolidations and signal when prices are likely to break out (whether up or down).

The Squeeze Indicator finds sections of the Bollinger Bands which fall inside the Keltner's Channels, and in this case, the market is said to be in a squeeze (indicator turns off, displayed with grey diamond shapes in this study).

When the volatility increases, so does the distance between the bands. Conversely, when the volatility declines, the distance also decreases, and in such cases, the squeeze is said to be released (indicator turns on, displayed with triangle up or triangle down shapes)


Taking the above information and what was in the script was able to base the alert conditions:

So when the condition:
Squeeze On or No Squeeze = In Squeeze
Squeeze Off = Squeeze Release Long or Squeeze Release Long based off conditions.

There are 2 separate alert Types.
1. App, Pop-up, eMail, play sound and Send email to SMS
2. It Is dedicated to Webhook for your various applications.


Alerting Options
i.imgur.com/kq21oVM.png

App Notification
i.imgur.com/DYjtTal.png

i.imgur.com/Sm0RpBr.png

Webhook test into Discord
i.imgur.com/0xb1ukc.png
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some comments

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?