cheatcountry

Trend Direction Force Index

This is my own version of the famous Trend Direction Force Index and I modified the original to make my version react quickly to any trend. I have color coded the indicator to make it extremely easy to read so if it is green then buy and red then sell.

This was a custom request so if you would like more then just send me a message!
Phát hành các Ghi chú: Changed src to account for decimal values
Phát hành các Ghi chú: updated to match my other indicators
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?