ParkF

[_ParkF]RSI (+ichimoku cloud)

ParkF Premium Cập nhật   
RSI

Typical RSI indicators were plotted with candles and expressed wick to resemble a candle chart,

and linear regression was added to predict changes in force intensity,

which allowed us to confirm support and resistance within linear regression .

In addition, divergence signal was marked as an additional basis for the price fluctuation point due to support and resistance .

In other words,

if the diversity signal appears together when the rsi candle is supported and resisted within linear regression ,

this is the basis for predicting that it is a point of change in the existing trend.

Finally, the period value and standard deviation of linear regression can be arbitrarily modified and used.

I hope it will help you with your trading.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(+ichimoku cloud)

Clouds made of the preceding span 1 and the preceding span 2 of the balance table can predict the trend by displaying the current price balance ahead of the future.

In addition to the role of clouds in the above-described balance sheet , this indicator also shows the cloud band support and resistance of the current RSI value.일반적인 RSI 지표를 캔들화 하였고 꼬리까지 포함하여 캔들 차트와 유사하게 표현 하고,

캔들화한 RSI 지표에 선형회귀(채널)를 추가 하여 RSI 지표 특유의 힘의 강도의 변화를 지지와 저항으로 확인할 수 있게 해봤습니다.

또한 다이버전스 신호를 추가하여 선형회귀(채널)로 인한 지지와 저항에 따른 가격 변동의 근거로 삼을 수 있습니다.

즉, 선형회귀(채널) 안에서 RSI 캔들이 지지와 저항을 받을 때 다이버전스 신호가 함께 나타난다면 이는 기존 추세의 변화 지점임을

예측해 볼 수 있는 근거가 됩니다.

마지막으로 선형회귀(채널)의 기간값과 표준편차는 임의로 수정하여 사용할 수 있습니다.

당신의 트레이딩에 도움이 되었으면 합니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(+일목균형표의 구름)

일목균형표의 선행스팬1과 선행스팬2로 만들어진 구름은 현재 가격의 균형을 미래에 선행하여 표시하여 추세를 예측해볼 수 있습니다.

본 지표에서는 위에서 설명한 일목균형표의 구름의 역할과 더불어 현 RSI 값의 구름대 지지, 저항 또한 확인해볼 수 있습니다.


* I would like to express my gratitude to zdmre for revealing the linear regression source.
Phát hành các Ghi chú: 1. Addition of linear regression on-off switches
2. Change to linear regression centerline dotted
3. Linear regression thickness change
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?