cheatcountry

Demark Range Expansion Index

The range expansion index was developed by Thomas DeMark and published in his 1994 book, The New Science of Technical Analysis .
Phát hành các Ghi chú: updated to match my other indicators
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How do use this indicator. Can you write a short note.

Thanks,
Phản hồi
cheatcountry kokijerajani
@kokijerajani, It is very simple you just buy when the line turns green and sell when it turns red. When you add this indicator to your chart you will get the buy or sell signals that you can use for alerts
Phản hồi