jordanfray

Heikin Ashi Supertrend

About this Strategy
This supertrend strategy uses the Heikin Ashi candles to generate the supertrend but enters and exits trades using normal candle close prices. If you use the standard built in Supertrend indicator on Heikin Ashi candles, it will produce very unrealistic backtesting results because it uses the Heikin Ashi prices instead of the real prices. However, by signaling the supertrend reversals using Heikin Ashi while using standard candle close prices for the entries and exits, it corrects the backtesting errors and gives you a more realistic equity curve. You should set the chart to use standard candles and then hide them (the strategy creates the candles).

This strategy includes:
  • Plotting of Heikin Ashi candles
  • Heikin Ashi Supertrend
  • Long and Short Entry Signals
  • Move stop loss after trade is X% in profit
  • Profit Target
  • Stop Loss
  • Built in Alertatron automation

Alertatron Trade Automation Integration
For Alertatron integration, be sure to configure the strategy settings and "Enable Webhook Messages" before creating an alert with {{strategy.order.alert_message}} in the body of your alert message. Be sure to enable webhooks and point it to your Incoming Alertatron webhook URL.

Notes
  • While this strategy does pretty well during trending markets, It's worth noting that the Buy and Hold ROI is much better during peak times of the bull market
  • Not financial advice. Do not risk more than you can afford to lose.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?