lmatl

TD Sequential Support & Resistence multi timeframe [LM]

lmatl Premium Cập nhật   
Hello guys,

I would like to introduce you TD Sequential support and resistance horizontals. It draws line horizontal on high and low vhighly volatile candles. You can select lines on this timeframe and/or another one. It's done in the same spirit like my other indicators for horizontals

The colors are dynamic depending whether price is below or above the line


There are various sections in setting:

general settings - show labels
show and hide section of the current timeframe
other timeframe
show and hide other timeframe horizontalsAny suggestions are welcome
Phát hành các Ghi chú:
update to version 5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?