MrHaugen

8 EMA & 5 SMA Combo

A combination of 8 EMA & 5 SMA to use with more advanced MA strategies and de-cluttering of indicator list.

To identify lines, Color combination should be somewhat warmer/lighter to cooler/darker colors.
EMA have a thicker line than the SMA . Color pairs have lighter/darker in cases where there are slight variations (when using one over another).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?