Lilzubski

Session Open Price

This Indicator displays the ICT kill zones' open price

You will be able to see the following open prices (ALL TIMES ARE IN NEW YORK TIME)
All times and appearances are customisable to your own liking.

The default time setting is recommended
- 00:00 AM Midnight New York Open Price (RED DASH LINE)
- 2:00 AM Frankfurt Open Price (GREEN DASH LINE)
- 3:00 AM London Open Price (BLUE DASH LINE)
- 8:30 AM New York Open Price (ORANGE DASH LINE)


HOW TO USE SESSION OPEN PRICE IN YOUR TRADING

If the price is above the opening price you only look for sells whereas if the price is under the opening price you only look for buys

BUY EXAMPLE

Wait for Midnight New York and Frankfurt open price to display
The price must be under both prices
Look for a Market maker buy model or your own entry model
Stoploss will be at the swing low and Take profit can be a fixed RR or how you calculate your take profit level
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?