RicardoSantos

[RS]Fractals V8

Updated pattern list, added titles to plots and shapes, more options.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="[RS]Fractals V8", overlay=true)
showPatterns = input(true)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals:")

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : false

isBWFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and high[2] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)

plotshape(filteredtopf, title='Filtered Top Fractals', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, offset=-2)
plotshape(filteredbotf, title='Filtered Bottom Fractals', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows -------------------------------------------||
ShowHHLL = input(false)
higherhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
higherlow = filteredbotf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )
lowerlow = filteredbotf == false ? false : (
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )

plotshape(ShowHHLL ? higherhigh : na, title='Higher High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[HH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerhigh : na, title='Lower High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[LH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? higherlow : na, title='High Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[HL]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerlow : na, title='Lower Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[LL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractals from higher Timeframe: --------------------------------------------------------------||
ShowTimeFractals1 = input(false)
timeframe1 = input("240")


isTFFractal(mode, tf) => 
  ret = mode == 1 ? valuewhen(higherhigh == true, high[2], 0) >= security(tickerid, tf, high) :
    mode == -1 ? valuewhen(lowerlow == true, low[2], 0) <= security(tickerid, tf, low) : false

higherhhigh = higherhigh == false ? false : isTFFractal(1, timeframe1)
lowerllow = lowerlow == false ? false : isTFFractal(-1, timeframe1)

plotshape(ShowTimeFractals1 ? higherhhigh : na, title='Timed Top Fractals', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[TH]", offset=-2)
plotshape(ShowTimeFractals1 ? lowerllow : na, title='Timed Bottom Fractals', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[TL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel1 = input(false)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredtopf ? high[2] : na), title='Top Channel 1', color=black, offset=-2)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredbotf ? low[2] : na), title='Bottom Channel 1', color=black, offset=-2)
showchannel2 = input(false)
plot(not showchannel2 ? na : (higherhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 2', color=gray, offset=-2)
plot(not showchannel2 ? na : (lowerlow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 2', color=gray, offset=-2)
showchannel3 = input(false)
plot(not showchannel3 ? na : (higherhhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 3', color=silver, offset=-2)
plot(not showchannel3 ? na : (lowerllow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 3', color=silver, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  ZigZag:
showZigZag = input(true)

istop = ShowTimeFractals1 ? (higherhhigh ? true : false) : (filteredtopf ? true : false)
isbot = ShowTimeFractals1 ? (lowerllow ? true : false) : (filteredbotf ? true : false)
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
plot(not showZigZag ? na : zigzag, title= 'ZigZag', color=black, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.75 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad >= 1.5 and xad <= 1.625 // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 1.13 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 2.24
  _xad = xad >= 0.88 and xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isHnS(_mode)=>
  _xab = xab >= 2.0 and xab <= 10
  _abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88
  _xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isConTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618
  _bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618
  _xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isExpTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000
  _xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)