RicardoSantos

[RS]Vector Flow Channel V0

EXPERIMENTAL: channel lines based on linear regression and exponential curves (only 3 steps tho) that can be customized to adjust the advance/decay start/middle/end of line plus the lenght of the steps, 2nd step is 4x longer then the 1st.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="[RS]Vector Flow Channel V0", shorttitle="[RS]VFC.V0", overlay=true)
decay = atr(10)*0.005
stage1 = input(5)
stage2 = input(10)
stage3 = input(20)
countmax = input(100, type=float)
pretopvector01 = nz(topvector01[1], close)
topvector01 = close >= pretopvector01 ? close : pretopvector01 - (decay * topvector01finalcounter[1])
topvector01counter = n - valuewhen(close >= topvector01, n, 0)
topvector01finalcounter = topvector01counter <= countmax ? stage1 : topvector01counter <= countmax*4 ? stage2 : stage3

prebotvector01 = nz(botvector01[1], close)
botvector01 = close <= prebotvector01 ? close : prebotvector01 + (decay * botvector01finalcounter[1])
botvector01counter = n - valuewhen(close <= botvector01, n, 0)
botvector01finalcounter = botvector01counter <= countmax ? stage1 : botvector01counter <= countmax*4 ? stage2 : stage3

pt = plot(topvector01, color=(topvector01 == close ? na : black))
pb = plot(botvector01, color=(botvector01 == close ? na : black))
fill(pt, pb, color=blue, transp=90)