Frien_dd-DisDev

Trading Ideas - Chart Champions Value - Points of Interest

Frien_dd-DisDev Cập nhật   
Trading Ideas is based on having visual Points of Interest.

The indicator displays:

- dOpen : Daily Open

- dPOC: Developing Point of Control

- pdPOC : Previous Day Point of Control

- dbyPOC : Day Before Yesterday Point of Control

Initial Balance (High, low, mid points for the first hour (UTC 0000)

- IB High : Initial Balance High

- IB Mid : Initial Balance Middle

- IB Low : Initial Balance Low


Chart Champions Value ( CCV ) is based on Daniel - Chart Champions theory explained in his educational videos.

That if the previous day is a range day and price action (PA) closes:
Above the previous days Value Area High (pdVAH) then there is an 80% chance of it retracing back to previous days Value Area Low (pdVAL)
Below the previous days Value Area Low (pdVAL) then there is an 80% chance of it going back up to the previous days Value Area High (pdVAH)

The CCV check can be ticked on and off for a quick visual to see if the setup could potentially be in play (if green then CCV could be play for that day).


Settings/Configuration

The calculated Value Area (VA) can be amended.
It is recommend to change the resolution to that of your symbol. For example BTC resolution 1, XRP resolution 0.00001.


As seen below having key Points of Interest can make you think twice before going into a trade:
My thanks go to:
ahancock for allowing usage of his script.
AnyDozer and Bjorn Mistiaen on Stack Overflow for all their assistance.

Any feedback will be gratefully received.
Phát hành các Ghi chú:
Implemented the option to show previous day VWAP and current day VWAP. To enable tick the VWAP button within the settings.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?