OztheWoz

MFI Simple Strategy

Here I've made a simple strategy based off a simple moving average of an MFI length.
Back tested on a BYBIT:BTCUSDT 30m chart.

Conditions:
---When the price is above the golden SMA of 200 bars---
- Buy: when MFI is moving up
- Sell: when MFI is moving down
- Stop: golden SMA of 200 bars


If you would like alerts:
1.) Add the strategy to your chart,
2.) Go to "Create Alert",
3.) Select "MFI Simple Strategy" in your alert creator,
4.) Select whatever notifications settings or message settings,
5.) Finally, click "Create" and you're good to go.

Disclaimer: Please do your own research before making any decisions financially. Past results do not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?