loxx

STD-Filtered, ATR-Adaptive Laguerre Filter [Loxx]

STD-Filtered, ATR-Adaptive Laguerre Filter is a standard Laguerre Filter that is first made ATR-adaptive and the passed through a standard deviation filter. This helps reduce noise and refine the output signal. Can apply the standard deviation filter to the price, signal, both or neither.

What is the Laguerre Filter?
The Laguerre RSI indicator created by John F. Ehlers is described in his book "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures". The Laguerre Filter is a smoothing filter which is based on Laguerre polynomials. The filter requires the current price, three prior prices, a user defined factor called Alpha to fill its calculation. Adjusting the Alpha coefficient is used to increase or decrease its lag and it's smoothness.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?