KryptoNight

EMA20 MA50 MA200 + T3-CCI

EMA20 MA50 MA200 + T3-CCI

This combination of triple Moving Average and CCI is a strategy to be used in conjunction with Harmonical Patterns and Fibonacci Rations.

Heikin Ashi price can be used as the price source for the Moving Averages and the T3-CCI, instead of the real price.
Two instances of the indicator can be spawned to have both the triple MAs and the T3-CCI on the chart (L-Click on the Indicator > Move To > New Pane Below).

Alerts are available to warn of possible opportunities in the markets.
A single alert that can fire on both conditions can be set. It can also be used by other indicators, such as the Risk Management Wrapper.
Additional Technical Analysis is required to confirm the signals before opening a position.

This indicator is an update to MA50 EMA20 MA200.

Join the Discord Server for more info about the published tools.
https://discord.io/CryptoWorld
a Discord bot for Charting (TradingView and Heatmaps) is available

🟣 If you like any of my Invite-Only Tools, let me know

(DM or Discord for inquiries)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?