TradingAmmo

RSI Strategy

Simple way how to use RSI and MA indicators for trading.

What we use:
RSI
SMA calculated by RSI (title: SMA_RSI)
• Delta of RSI and SMA_RSI (title: delta)
SMA calculated by delta of RSI and SMA & RSI (title: SMA_RSI2)

Logic:
Upon the fact that we use the difference between two indicators that have similar values ( RSI and SMA_RSI), we get number around zero. Next, result is smoothed by calculated the SMA . This is the blue/purple line that appears on the chart - SMA_RSI2.
The trade open when SMA_RSI2 cross over the threshold. The trade close when SMA_RSI2 cross under the threshold below.
Also, the usual EMA 200 is used as a filter, which you can switch on or switch off.

You can try auto trading for this strategy here:
https://tradingammo.pro
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?