mabonyi

TDI Hedge Strategy


This is the incomplete version but upon multiple requests, I have released it early. All of the strategy and alert functions are yet to be written and I'll get around to it soon.

This indicator aims to be the best TDI indicator on TradingView. It is a strategy or study. It will have all of the filter, entry, and exit conditions for the strategies around the TDI .

What is implemented

  • MFI or RSI: the MFI is a much better TDI baseline than the RSI , in my opinion, and very effective
  • EMA or SMA used for the moving averages on fast, slow, and volatility band
  • Dynamic timeframe: set a factor of current timeframe and indicator will analyse higher timeframe automatically
  • Manual timeframe: set a higher timeframe to analyse different to currently viewed

Features for later

  • conditions for TDI filters/entries/exits
  • Strategy functions to use built-in strategy tester
  • BTE signal plot for Backtesting & Trading Engine
  • alerts

Enjoy!

Donate LTC: LasSkUC6yEa36fiyxAK69M1k5cDHZtaBp8

Or show your love by trading:

Bybit: https://partner.bybit.com/b/threecrows

FTX (5% off fees): https://ftx.com/referrals#a=rugsthreecrows

Binance (10% kickback) signup code: MCK4GXL9
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?