Shenl0ng

KUNDALINi

This is the STudy Version of The Kundalini is a technical indicator. Based on algorithm calculations, this indicator extrapolates the previous price for the next bar. Plus addition Multi time frame ATR volatility Reading environment for higher conditions
Here is how Dominator is calculated:

1. The study estimates the price projected for the next bar. The estimated price is based on the algorithm method.

2. The study extrapolates this value to find a projected price change for the next bar.

The resulting extrapolated value is shown as a histogram on a lower subgraph. By default, sections of the histogram where the extrapolated value is increasing are shown in green; sections corresponding to the decreasing value are shown in red.

Note: Value projection is purely mathematical as all calculations are based on algorithm averaging of previous values.

additional volatility models clouds on blue and red for bearish and bullish markets

Overlay True
The strategy includes 3 different adjustable levels for the ladder , plus automatic adjustable stop loss and takes profit calculated from your average entry price after each ladder adds.

Adjustable BAcktest Window.
1 long signals
3 ladder long add signals
1 short signals
3 ladder short add signals
1 dynamic stop calculated from your average entry price
1 dynamic take profit calculated from your average entry price

Please Private Msg me if you like more info about the script Full pdf available or if you need access to it
thx for your time and support
Phát hành các Ghi chú: Kundalini Autobot Ready @Kundaliniiiii
Phát hành các Ghi chú: XD
Phát hành các Ghi chú: @Kundaliniiiii
Phát hành các Ghi chú: xD
Phát hành các Ghi chú: xD
Phát hành các Ghi chú: 2
Phát hành các Ghi chú: Adding price levels
Phát hành các Ghi chú: Bar index fix
Phát hành các Ghi chú: xD
Phát hành các Ghi chú: xD
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Shenl0ng để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.