DDMyke

Donchian RSI Bands

This little mashup of mine is called the Donchian RSI Bands. It consists of two RSI's, a Donchian Channel, & Bollinger bands, which can all be turned on or off depending on your preferences.
The main RSI is set to the 7 length and the second RSI is set to the default 14 length. When used together, they form an RSI cloud.
The Bollinger Bands are set to the 35 length and use two sets of adjustable deviations to form the bands. The inner band is set to 0.25 deviation and the outside is set to 0.5. Generally, the Bollinger Bands deviation is set to 2 but for this idea, when the RSI is inside the Bollinger Bands, there's a higher possibility of chop. The stronger Bullish or Bearish trend will be when the main RSI is trending above or below the Bollinger Bands.
The RSI color is Bullish when the RSI is above the Upper Bollinger Band, Neutral when the RSI is inside the Bands, and Bearish when the RSI is below the lower Bollinger Band. The wider you adjust the Outer Band Deviation, the wider the Neutral zone will be. The width of the Bollinger Band Basis can also be adjusted so you could widen it all the way out to the Bands which will form a fully shaded channel to avoid trading when the RSI is trending inside.
The Donchian Channel is set to 70, which 2x the Bollinger Band length. I use it for longer term trends and possible trend reversals.
There are 3 options for Barcoloring:
RSI Bollinger Bands
RSI Cloud
& when the RSI is above/below the Donchian Channel Basis
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?