luminaryfi

Risk Metrics: Crypto Version

Risk Metrics for Crypto.
Market can be set to BTCUSD , BTCEUR , BTCCHF , BTCGBP , BTC1! , BTC2!, SPX , and DTB3
Beta
Correlation
Standard Deviation
Variance
R-squared
Phát hành các Ghi chú: //update
Phát hành các Ghi chú: //update removed variable
Phát hành các Ghi chú: //added log-returns + geometric returns
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hello there,
Do you think you could make similar statistics for strategies ?
I'm currently working on trying to compute the sortino on my strategies
Phản hồi