DayTradingItalia

Min/Max Value Multiple Series Function

Trying different solutions to find the minimum/maximum value in a set of predefined series
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

You didnt defined arrayLen ?
+1 Phản hồi
coward_ coward_
@coward_, oh my bad.
Phản hồi
coward_ coward_
@coward_,

Use this to get exactly value. Since TV is equaling last index value.. So you have to start with "0"

array(index) =>
index==0 ? a : index == 1 ? b :
index == 2 ? c : index == 3 ? d : namaxf(arrayLen) =>
max = array(0)
for i = 0 to arrayLen-1
max := max(max,array(i))
max
+2 Phản hồi
Your script always yield 1.000 and 3.000 as the extreme points. This is not a real indicator.
Phản hồi
B120626 cm45t3r
@cm45t3r, LOL!
+3 Phản hồi