piriya33

CDC Action Zone V.2

piriya33 Premium Cập nhật   
CDC Actionzone V2 is a simple 2MA system with small modification.
There are 4 Action Zones:
Green : Buy
Red : Sell
Blue : Prebuy - use with other indicators (eg. RSI Divergence) to comfirm.
Yellow : Presell - use with other indicators (eg. RSI Divergence) to comfirm.

Buy signalafter presell can be used for pyramiding in an vice-versa.
Phát hành các Ghi chú: Named the plotted lines for easier id.
Phát hành các Ghi chú: Add Alert Conditions for ease of use.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?