alrehmanansari

Abdul Rehman Trading Strategy

Best Buy & Sell Indicator for Crypto, Forex and stocks. This indicator is based on Volume , RSI and current support and resistance .

Best Time Frame:

5 Minutes, 15 minutes

Long Positions:

You will see numbers appearing in Green Colour starting from 7,8 and then you can see the LONG position signal.

Short Position:

You will see numbers appearing in Red Colour starting from 7,8 and then SHORT Position Signal.

Important Note:

If you see the bearish trend in 4 hours time frame then always follow SHORT positions and if you see the bullish trend in 4 Hour time frame then always LONG positions.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?