dokang

TradingHook

dokang Cập nhật   
Library "TradingHook"
This library is a client script for making a webhook signal formatted string to TradingHook webhook server.

buy_message(password, amount, order_name) Make a buy Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

sell_message(password, percent, order_name) Make a sell message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to sell.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

You can use TradingHook WebServer open source code in github(github.com/jangdokang/TradingHook)
Phát hành các Ghi chú:
entry_message(password, amount, leverage, order_name)
  Make a Entry Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    leverage: (int) leverage. If not set, your leverage doesn't change.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

close_message(password, percent, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Phát hành các Ghi chú:
v3

Now you can make close order by amount (or percent). Be careful to use!

close_message(password, percent, amount, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    amount: (float) quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Phát hành các Ghi chú:
Support BITGET exchange

알고리즘 트레이딩, 파인스크립트, 자동매매를 다루고 있습니다

[파인스크립트 무료강의]
gojdk.com/pinescript-start

[파인스크립트 with 자동매매]
gojdk.com/pinescript-tradinghook

[유튜브]
gojdk.com/youtube

[디스코드]
gojdk.com/discord
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.