shijithlal

Nifty Volume

shijithlal Cập nhật   
Why this Script : Nifty 50 does not provide volume and some time it is really useful to understand the volume .

This is the pine script which calculate the nifty 50 volume .

Logic :

Take each stock contribute to nifty 50 and find it's volume .
Multiply the same with contribution percentage of the same on Nifty 50
Add up all of them and find the total volume .

There is a similar script by @daytraderph which is built for Bank Nifty (custom volume) . I took the same and built for Nfity.

Nifty has 50 stocks and you cant call security method more than 40 times from one Pine script, so this is the limitation of this script. It consider top 40 stocks and find the volume (which contribute pretty much around 95% of the volume) and convert the same to 100 %
Phát hành các Ghi chú:
Updating chart
Phát hành các Ghi chú:
Updating chart
Phát hành các Ghi chú:
New weightage updated
Phát hành các Ghi chú:
Updated with latest weightage.
Phát hành các Ghi chú:
Small bug fix to find the accurate value of total volume from 40 scripts volume.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?