Benalytics

Swing Line

The author was inspired by Charles Dow's concept on trend and Gann's concept on swing trade.

Swing line can help identify resistance and support. Breaking resistance indicate an uptrend. Breaking support indicates a downtrend. This is a simple and intuitive method in trend determination.

However, many chart readers nowadays set Candlestick as preferred pattern. The shared indicator provides another choice for constructing swing lines.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận