Quangusa

SimpleTrend with Heikin Ashi [QD]

SimpleTrend with Heikin Ashi FREE

Chỉ sử dụng với nến Heikin Ashi.

Mua khi "Duong tín hiệu" cắt lên "Duong co ban"
Bán khi "Duong tin hieu" cắt xuong "Duong cơ ban"

Có thể cài đặt thông số cho Line1 và Line2 là:
- 360: 360
- 680:680
- 720: 720
- 1600: 1600
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?