paaax

[PX] Pivot Zones

Hello everyone,

I was having some fun with the new gradient function, arrays and pivots . Decided that i would publish my little playground :)
This script basically draws lines or zones for detected pivot high and lows and counts the number of candles those levels have been untested.
Tested levels will stop at the candle, which breaks them.

How does it work?

- Define the number of candles that make up the pivot point with the "Pivot Left" and "Pivot Right" parameter (I took more extreme values to showcase the indicator).
- Select your "Layout Type": This can be either a line at the pivot point , a zone between the pivot point and its body or the average of the two.
- You can in-/decrease the number of lines with the "Number of Lines/Zones" parameter.

The older a line becomes the more it will lose of its original transparency.

Hope that might be useful to some of you :)

Please click the "Like"-button and follow me for future open-source script publications.

If you are looking for help with your custom PineScript development, don't hesitate to contact me directly here on Tradingview or through the link in my signature :)

🙋‍♂️Listed as "Trusted Pine Programmer for Hire"

💰Save $30 on your Tradingview subscription: https://bit.ly/3OtLyNz

🔓Indicator access: http://www.dize-trading.de

🔒Trial access: https://discord.gg/DqwKjBZ8Qe
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?