Trading-Software-Consulting

Up Down Volume NYSE - STTA


English:
This indicator shows the NYSE's Up Volume (green) and Down Volume (red), nomalized against Total Volume
Extreme trading days with more than 90 % Volume are marked via triangles (breaches).

Deutsch:
Dieser Indikator zeigt das Up Volume (grün) und NYSE Down Volume (rot) der NYSE, nomaliziert gegen das Total Volume .
Extreme Handelstage mit mehr als 90 % Volume sind gekennzeichnet über Dreiecke (Überschreitungen).
Phát hành các Ghi chú: English: Calculation corrected and 90% Days made mor visible.
English: Berechnungen korrigiert und 90% Tage sichtbarer gemacht.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?