inno14

MTF Bollinger Bands %B

1072 lượt xem
33
Multi Time Frame (MTF) Bollinger Bands %B option:

1. On/ Off Bollinger Bands %B - M15 (15-Minute)
2. On/Off Bollinger Bands %B - H1 (1-Hour)
3. On/Off Bollinger Bands %B - H4 (4 Hour)
4. On/Off Bollinger Bands %B - D1 (Daily)
5. On/Off Bollinger Bands %B - W1 (Weekly)
6. On/Off Bollinger Bands %B - M1 (Monthly)
7. On/Off Panel Info: Color note & %B value
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận