monzakaamera

Horizontal Lines

monzakaamera Cập nhật   
Horizontal lines help you to put Quarter Theory lines on your chart. It's defaults are meant for EURUSD , but you can change it for other charts. There are 16 lines in this indicator.

For EURUSD recommended settings right now are: Starting Price (Bottom):1.12 and Gap: 0.0025
USDCAD: Starting Price (Bottom):1.315 and Gap: 0.005
EURAUD: Starting Price (Bottom):1.59 and Gap: 0.005
USDJPY: Starting Price (Bottom):107 and Gap: 0.5
USDCHF: Starting Price (Bottom):0.97 and Gap: 0.0025
BTCUSD: Starting Price (Bottom):3200 and Gap: 100
XAUUSD: Starting Price (Bottom): 1230 and Gap: 5

These settings are the ones I use, but you could find better settings for yourself. It works very well on JPY pairs.

Phát hành các Ghi chú:
Name change.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?