MrCancio

AII - Average indicator of indicators

MrCancio Cập nhật   
This Pine Script for TradingView is a technical analysis tool that visualizes the average of several popular indicators in the trading world. The indicators included are the RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), Stochastic RSI, Williams %R, relative MACD (ranging from 0 to 100), and Bollinger Bands price distance from 0 to 100. The script uses the "input" function to customize the length of the indicators and the "plot" function to display the results on the chart. In addition, options are included to turn off certain indicators and change the line colors if the user desires. All indicators can also be activated independently, allowing the user to see only the indicators they want. It is also mentioned that the script will be improved in the future to offer a better user experience. The calculated values are calculated with the default EMA of 14. Overall, this script is an excellent option for those looking for a combined view of several important indicators for making trading decisions.
Phát hành các Ghi chú:
- RSI is now plotted by default
- RSI Colors bassed on EMA50 and Average Indicator Value
- Changed Average Indicator Colors
Phát hành các Ghi chú:
- Changed Average EMA settings text
- Changed default values: RSI Mean Difference = 0, RSI Mean EMA = 14
- Fixed color bug
Phát hành các Ghi chú:
- Changed some settings names
- Changed default RSI-Mean difference to 5
- Now mean indicator fill with 50 line to provide more visual information about the trend (Similar to MACD indicator)
Phát hành các Ghi chú:
- Updated some settings texts
- Added Fear and greed indicator to mean
- Added Aroon indicator difference to mean
- This 2 indicators can be shown individually
- Added 40 and 60 reference lines and changed some colors
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?