makuchaku

Broken Fractal : Someone's broken dream is your profit!

Idea
The idea is simple : when market turns around, it traps a bunch of traders off guard. We trade with them, in the same direction of their exit!

Method
  • We let the market first create a fractal
  • We then let the market create an opposite fractal
  • We then let the market break the first fractal it created, thereby trapping lots of trades in the process
  • We then patiently wait till the market gives these trapped traders a chance to exit - and we trade in the same direction

How to use?
Green boxes are for long entry, red boxes are for short.
Whenever a box appears, that's the risk criteria - setup limit orders and trade along!
Works on all timeframes

If you like this script, please leave a note on how you are using it.
I personally use it with Higher Timeframe bias.

PS1 : some traders call this Break of market structure, some call it Breaker, I just call it "Broken Fractal"
PS2 : Break of a broken fractal is also very potent. Watch out for those!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?