MexPayne

Death Cross - 200 MA / 50 Cross Checker

BITFINEX:BTCUSD

You can check if 200 day MA crossed by 50 day MA. Nuff said.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Can I somehow get 200D SMA on 1 minute chart frame?
Phản hồi
Thanks :)
Phản hồi
Thanks!
Phản hồi
What does it mean for BTC price, going down?
Phản hồi
MexPayne lukimaska
@lukimaska, these are moving avarages most retail traders watch for. When they cross it will have a news value. I prefer longing BTC if this ever happens. But if there is a second death cross, RIP BTC
Phản hồi
lukimaska MexPayne
@MexPayne, second death cross? When was the first one?
Phản hồi
MexPayne lukimaska
@lukimaska, talking about future :)
Phản hồi