HPotter

Demarker

Demarker is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both
DM+ and DM- indicators) indicator helps determine if a security is
"trending." The differences between the indicators are in the somewhat
different calculation methods.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/07/2014
// Demarker is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both 
// DM+ and DM- indicators) indicator helps determine if a security is
// "trending." The differences between the indicators are in the somewhat
// different calculation methods.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Demarker", shorttitle="Demarker")
Length = input(13, minval=1)
nValue1 =  sum(iff(high > high[1] , high - high[1] , 0), Length)
nValue2 = sum(iff(low > low[1], 0,low[1] - low), Length)
nValue3 = sum(nValue1 + nValue2, Length)
nVal1Avr = nValue1 / Length
nVal2Avr = nValue3 / Length
nRes = nVal1Avr / nVal2Avr
plot(nRes, color=blue, title="Demarker")
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG

Bình luận