Nickafella

Psychological Levels Redefined With LuckyNickVa

Psychological Levels. Also described & speculated as Bank Levels by alot. These are Price levels that the masses are speculated to be more likely to trade based on more than anything else. These levels are great for entries & exits & market manipulation. This custom script is made to highlight price action at these Levels with Barcolor to see the price behavior & the candles that are closing above or below these levels to capture a better perspective to analyze based on this concept. These levels can be considered a form of support & resistance for the retail. Traders which can be used as insight to how the big players leave their footprints at these levels .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?