Arun_K_Bhaskar

Support and Resistance Multiperiod (Zig Zag Based)

Arun_K_Bhaskar Cập nhật   
Support and Resistance Multiperiod ( Zig Zag Based)

What is the indicator?
• The indicator is a multi period (up to 5 lengths) Support and Resistance indicator calculated based on Zig Zag .

Who can use?
Scalpers to Long term investors

What timeframe to use?
• Any timeframe

What are the lines?
• Green lines are Support levels.
• Orange lines are Resistance levels.

How to use?
• Buy Low and Sell High.
• Brighter zones means strong Support or Resistance.
• Weaker zones appear lighter.
• Brighter zones are formed by overlapping of lines from multiple levels of support or resistance.

Indicator Menu
• The indicator can input 5 different Lengths.
• The default settings uses 13, 21, 52, 100 & 200.
• Every option are customizable.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 25 June 2022

  • Updated line width and color transparency.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 4 September 2022
  • Corrected Pinescript error which effect the color.
Phát hành các Ghi chú: Updated on 10 September 2022
  • Corrected some Pinescript color overlap bugs. But some still exists.
  • Added support and resistance lines.
  • Added reversal swings change.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?