exlux99

BTC Candle Correlation Strategy

exlux99 Premium Cập nhật   
This is a special strategy adapted for crypto market, which instead of using the current chart candles, we use inside calculation a candle from different charts.
For best usage I recommend a big timeframe like 1-4h+.


In this case we take the high, low, open and close candles from different brokers for BTC , and with it we form up the candle that we are going to use for the logic of entry.
At the same time we are going to create an upper and lower bands using a moving average and the difference between high and low.

So in a way to put it, if BTC triggers a sell or buy order, we input instead these orders on the current chart, like in this example with ETH.


Rules for entry
For long : if we have a crossover of the btc source value with the upper band .
For short: if we have a crossunder of the btc source vale with the lower band.

For exit, we do it when we receive a different signal than the initial one.

This strategy does not have any other risk management inside, so use it with caution.

If you have any other questions, let me know !
Phát hành các Ghi chú:
small details

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?