nicks1008

Intraday BUY/SELL

BUY & SELL Scalp Signals for Crude Oil Future Contracts (Or it can be used with any scrip with good amount of Volume ) based on Sma & RSI overbought/oversold alert (!) for possible reversal indication.

Take Buy position only if candle breaks the high of alert candle & for Sell positions, take position if candle breaks low of the alert candle.

Best to perform with 3 min timeframe on Crude Oil Futures
Phát hành các Ghi chú: BUY & SELL Scalp Signals for Crude Oil Future Contracts (Or it can be used with any scrip with good amount of Volume ) Or Forex based on Sma & RSI overbought/oversold alert (!) for possible reversal indication.

Take Buy position only if candle breaks the high of alert candle & for Sell positions, take position if candle breaks low of the alert candle.

Best to perform with 3 min timeframe on Crude Oil Futures

Update :
You can now add alerts for reversals (!) signals
Phát hành các Ghi chú: Added "Buy Only" & "Sell Only" separate Alert types.
Phát hành các Ghi chú: More updates coming soon!
Phát hành các Ghi chú: •Converted to version 5
•Added new Alert types - Reversal from Top & Reversal from Bottom
•Minor changes in Look and feel + different colours for Alert Bars.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?